نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی روش تحقیق ،پروپوزال نویسی

کارگاه آموزشی روش تحقیق ،پروپوزال نویسی


به پیوست تصویر نامه شماره 3408/135 مورخ 23/09/93 موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری در خصوص برگزاری" کارگاه آموزشی روش تحقیق ،پروپوزال نویسی  " ویژه اساتید ودانشجویان رشته های علوم انسانی جهت استحضارارسال می گردد.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3