نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی رشته ژئومورفولوژی

کارشناسی رشته ژئومورفولوژی


نیمسال:اول  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:ژئومورفولوژی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا دکتر حاتمی نژاد 2
2 زمین در فضا دکتر گورابی 2
3 مبانی زمین شناسی دکتر زمانزاده 2
4 ریاضیات مقدماتی دکتر حسینی 2
5 مبانی سنجش ار دور دکتر جعفربیگلو 2
6 نقشه خوانی دکتر عبدالهی 2
7 زبان عمومی دکتر دهمرده 2
8 اندیشه اسلامی 1 آقای مجیدی 2
9 تربیت بدنی 1 تربیت بدنی 1
10      

 

نیمسال:دوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی
دیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای جمعیت دکتر احمدی 2
2 مبانی ژئومورفولوژی (ساختمانی) دکتر یمانی 2
3 سنگ شناسی دکتر زمانزاده 2
4 مبانی آب و هواشناسی 1 دکتر عزیزی 2
5 آمار و احتمالات دکتر بازگیر 2
6 مبانی هیدرولوژی دکتر حسینی 2
7 زمین شناسی ایران دکتر اسدیان 2
8 فناوری اطلاعات IT دکتر جلوخانی 2
9 تربیت بدنی 2 شهدای فنی 1
10 اندیشه اسلامی 2 آقای ملک مکان 2
       
نیمسال:سوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی آب و هوا شناسی 2 دکتر عزیزی 2
2 مخاطرات طبیعی دکتر زمانزاده 2
3 مبانی جغرافیای اقتصادی دکتر مطیعی 2
4 مبانی ژئومورفولوژی (دینامیک) دکتر یمانی 2
5 مبانی جغرافیای گردشگری دکتر مقبل 2
6 مبانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) دکتر محمدخان 2
7 جغرافیای خاک ها دکتر کریم پور 2
8 مبانی جغرافیای فرهنگی دکتر احمدی 2
9 نقشه برداری مهندس صالح آبادی 2
10 اخلاق و تربیت اسلامی آقای اسدی 2

 

نیمسال:چهارم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای شهری دکتر پوراحمد 2
2 جغرافیای جمعیت ایران دکتر قدیری 2
3 ژئومورفولوژی ایران دکتر محمدخان 2
4 آب و هوای ایران دکتر خوش اخلاق 2
5 ژئومورفولوژی اقلیمی دکتر مقیمی 2
6 مبانی جغرافیای سیاسی دکتر افضلی 2
7 اصول و روش های آمایش سرزمین دکتر قدیمی 2
8 تفسیر موضوعی قران (خواهران) خانم عرب زاده 2
9 اصول و روشهای مطالعات ناحیه ای دکتر مقبل  
10 تفسیر موضوعی قران (برادران) دکتر ادیبی مهر 2
11 آشنایی با ارزش های دفاع مقدس (اختیاری)   2

 

نیمسال:پنجم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 ژئومورفولوژی مناطق خشک دکتر مقصودی 2
2 کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی دکتر جعفربیگلو 2
3 تغییرات محیطی و تکنیک های ارزیابی آن دکتر مقیمی 2
4 کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی دکتر جعفربیگلو 2
5 مخاطرات انسانی دکتر سلمانی 2
6 جغرافیای شهری ایران دکتر رجایی  
7 مبانی جغرافیای روستایی دکتر بدری 2
8 جغرافیای سیاسی ایران دکتر احمدی 2
9 فرسایش دکتر مقصودی 2
10 مدیریت منابع آب دکتر حسینی 2

 

نیمسال:ششم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 کارهای میدانی و آزمایشگاهی ژئومورفولوژی دکتر یمانی 2
2 کاربرد GIS در ژئومورفولوژی دکتر گورابی 2
3 ژئومورفولوژی شهری دکتر مقصودی 2
4 روش تحقیق دکتر مقصودی 2
5 تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی دکتر جعفربیگلو 2
6 مبانی محیط ریست دکتر زمانزاده 2
7 ژئومورفولوژی ساحلی ایران دکتر عبداللهی  2
8 اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای دکتر یزدان پناه 2
9 جغرافیای اقتصادی ایران دکتر رجایی 2
10 جغرافیای روستایی ایران دکتر ترکاشوند 2
11 تاریخ تحلیلی صدر اسلام دکتر رضایی   

 

نیمسال:هفتم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته: ژئومورفولوژی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 ژئومورفولوژی کاربردی  دکتر مقصودی  2
2 هیدرولوژی کاربردی دکتر حسینی 2
3 کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزری محیطی دکتر گورابی 2
4 جغرافیای خاک ها دکتر کریم پور 2
5 نواحی جغرافیایی ایران (اختیاری) دکتر مقدم 2
6 پروژه همکاران 3
7 سیاست و فضا دکتر ذکی 2