نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی


-

فهرست دانشجویان ارشد مخاطرات محیطی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

ایمیل

زمینه پژوهشی

92-91

مهدیه حاتمی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

فاطمه قربانی

مخاطرات انسانی

f.ghorbani@ut.ac.ir

مدیریت آلودگی هوا

92-91

سعیده کمندلو

مخاطرات انسانی

s.kamandlo.gnh@gmail.com

راههای کاهش تولید کربن

92-91

شیوا سیدی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

هدی عدالت یار

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

هادی محمد مرادی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

سارا حاتمی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

مهناز رضایی

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

یاور علی نیا

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

زینب ولی زاده

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

زهرا لباف پور

مخاطرات انسانی

 

 

92-91

معصومه محمدزاده

مخاطرات طبیعی

msh.mohamadzadeh@yahoo.com

وارونگی دمای شهری

92-91

زینب سروی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

منا نامداری

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

زهرا محمدی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

نگار نمدمال

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

صدیقه داوودی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

آرش کرمی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

احمد فواضلی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

حسن بهتویی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

زینب السادات حسینی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

اعظم خیرآبادی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

نوشین سلیمانی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-91

مهدیس خرم

مخاطرات طبیعی

 

 

92-93

محیا حمزه ای

مخاطرات طبیعی

mahya_hamzeiy@ut.ac.ir

 

92-93

مجید خان­محمدی

مخاطرات طبیعی

Khanmohammadi.majid@gmail.com

 

92-93

مهین سرداری

مخاطرات طبیعی

mahinsadari@yahoo.com

 

92-93

سمیه علی پور

مخاطرات طبیعی

s.alipoor90@yahoo.com

 

92-93

سعید قنبرپور

مخاطرات طبیعی

saeidghanbarpour@gmail.com

 

92-93

معصومه معتمدی

مخاطرات طبیعی

masume.motamedi@ut.ac.ir

 

92-93

موسی منصوری

مخاطرات طبیعی

mansorymoosa@gmail.com

 

92-93

فاطمه کیارستمی

مخاطرات طبیعی

kiaroostamif@gmail.com

 

92-93

خدیجه محمدی

مخاطرات طبیعی

 

 

92-93

نفیسه اشتری

مخاطرات انسانی

n.ashtari@ut.ac.ir

 

92-93

معصومه رضایی نژاد

مخاطرات انسانی

rezaeenejad@ut.ac.ir

 

92-93

محسن شیخ زاده

مخاطرات انسانی

sheikhzadeh@ut.ac.ir

 

92-93

فریده عراقیان رامسی

مخاطرات انسانی

araghiyan_fa@yahoo.com

 

92-93

مریم کمری بیدکرپه

مخاطرات انسانی

maryamkamari@ut.ac.ir

 

92-93

روژین محمدی سراب

مخاطرات انسانی

rozhinmohammadi@ut.ac.ir

 

92-93

هما واعظی ساریخانلو

مخاطرات انسانی

homavaezi@yahoo.com

 

93-94

منا حاج حسنی

مخاطرات انسانی

monahajihasani@gmail.com

 

93-94

علی رضایی

مخاطرات انسانی

alirezayi@ut.ac.ir

 

93-94

هادی عاقلی مقدم

مخاطرات انسانی

h.moghaddam47@yahoo.com

 

93-94

غزاله عظیم­پور

مخاطرات انسانی

ghazaleazimpour@gmail.com

 

93-94

هدیه فخراور

مخاطرات انسانی

h.fakhravar@ut.ac.ir

 

93-94

یوسف هاشمی جمعه

مخاطرات انسانی

        uhj1363@gmail.com

 

93-94

مرتضی جاهدناوخی

مخاطرات طبیعی

mih1370@gmail.com

 

93-94

هدیه سلطانپور

مخاطرات طبیعی

soltanpourhedie@gmail.com

 

93-94

کتایون طیبی

مخاطرات طبیعی

tayebi.katayoun@ut.ac.ir

 

93-94

حسین علیرضایی

مخاطرات طبیعی

alirezaeivf@gmail.com

 

93-94

مهدی فرهودی

مخاطرات طبیعی

mehdifarhodi93@gmail.com

 

93-94

فرهاد قراباغی

مخاطرات طبیعی

f.gharahabaghi@ut.ac.ir

 

93-94

احمد صمدی

مخاطرات طبیعی

samadia97@yahoo.com