نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی ارشدآب و هواشناسی

کارشناسی ارشدآب و هواشناسی


فهرست دانشجویان ارشد آب و هواشناسی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

ایمیل

زمینه پژوهشی

91-92

آزاده یداللهی

کاربردی

a_yadolahi68@yahoo.com

طراحی اقلیمی بازار

91-92

عرفان مومن پور

کاربردی

erfanmomenpour@ut.ac.ir

اقلیم کشاورزی

91-92

ابوذر صمدی

کاربردی

aboozrhampa69@gmail.com

خشکسالی هواشناسی

91-92

محمد آبادی

کاربردی

mamad_abadi@yahoo.com

مدل­سازی

91-92

محمد هاشم­زاده

کاربردی

m_hashemzade@ut.ac.ir

باد 120 روزه سیستان

91-92

ملیحه رجبی

کاربردی

rajabiebgha@ut.ac.ir

 

91-92

زینب کرمی

کاربردی

zkarami@ut.ac.ir

آثار ریزگردها بر سلامت

91-92

نصرت حواسی

کاربردی

n_havasi@ut.ac.ir

اقلیم کشاورزی

92-93

رقیه اسمعلی زاده

شهری

r.esmaalizade@ut.ac.ir

تحلیل فضایی جزیره گرمایی شهر

92-93

اعظم احمدی

شهری

azamahmadi70@yahoo.com

 

92-93

احسان نوایی

شهری

ehsan.navaei@yahoo.com

 

92-93

مریم روزبهانی

شهری

m.ruzbahani@ ut.ac.ir

 

92-93

اکبر یاسیان

شهری

Yassian21@ut.ac.ir

 

92-93

احمدرضا همتی

شهری

ar.hemmati@gmail.com

 

92-93

حسن جعفری

شهری

Jafarihassan48@yahoo.com

 

92-93

زهرا نظری

شهری

z.nazari92@ut.ac.ir

 

92-93

الهام شاهی

شهری

Shahi.geo1388@ymail.com

 

92-93

فهیمه نوروزی

سینوپتیک

fahime260@yahoo.com

 

92-93

احمد طاها الکیجی

سینوپتیک

ahmadtaha1986@yahoo.com

 

92-93

سهیلا رضایی

سینوپتیک

Soheila.r1369@gmail.com

نسیم دریای خزر

92-93

مهناز جعفری

سینوپتیک

m.jafari1987@gmail.com

 

92-93

صنم کوهی

سینوپتیک

Tanhatarin416@yahoo.com

 

92-93

مهرداد محمد مرادیان

سینوپتیک

mehrdadmoradian@yahoo.com

 

92-93

مجید برازش

سینوپتیک

barazaesh.majid@gmail.com

 

92-93

عبدالرضا زندی

سینوپتیک

Abr.zandi@yahoo.com

 

92-93

نعمت احمدی

سینوپتیک

ahmadinem@gmail.com

 

93-94

وحید صفاری

ماهواره­ای

v.saffari@ut.ac.ir

 

93-94

عاطفه شیخ زاده

سینوپتیک

atefehsheikhzadeh@yahoo.com

 

93-94

سوسن حیدری

ماهواره­ای

Heidari.s@ut.ac.ir

 

93-94

مریم عدالت مقدم

سینوپتیک

maryamedalatmoghad@yahoo.com

 

93-94

سبا اسداله

ماهواره­ای

Asadolah_saba@yahoo.com

 

93-94

مرضیه جوانمرد

سینوپتیک

marziehjavanmard@yahoo.com

 

93-94

انور سینگله

کشاورزی

a.singeleh@ut.ac.ir

 

93-94

دانا رستمی

ماهواره­ای

d.rostami@ut.ac.ir

 

93-94

نرگس وحدتی

ماهواره­ای

Vahdati_narges@yahoo.com

 

93-94

اعظم میرزایی

کشاورزی

Mirzaee.aazam@gmail.com

 

93-94

مهری حسینی

سینوپتیک

Mehraban.hoseini@gmail.com

 

93-94

معصومه عباس زاده

سینوپتیک

g.abbaszadeh7@gmail.com