نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با دانشکده خاک شناسی دانشگاه ایالتی مسکو

نشست مشترک دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با دانشکده خاک شناسی دانشگاه ایالتی مسکو


نشست مشترک  دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با  دانشکده خاک شناسی دانشگاه ایالتی مسکو

در تاریخ  هفدهم مهرماه 1396 دانشکده جغرافیا ی دانشگاه تهران با  اعضا و محققین دانشکده خاک شناسی دانشگاه ایالتی مسکونشست مشترکی برگزار شد.این نشست در راستای پروژه مشترک علمی پژوهشی بین اعضای هیئات علمی گروه شنجش از دور  دانشکده جغرافیا با گروه خاک شناسی دانشگاه ایالتی مسکو بود در ابتدا جناب اقای دکتر  سید کاظم علوی پناه گزارشی در خصوص پروژه و محتوای علمی آن و دست اوردهای سفر به  روسیه را ارائه نمودند. سپس دکتر ابراهیم مقیمی رئیس دانشکده ضمن خوش آمد گویی به مهمانان روسی  به توانایی های  پژوهشی و آموزشی دانشکده جغرافیا و تمایل به همکاری با دانشگاه ایالتی مسکو اشاره کردند و  بیان نمودند که سه موضوع مهم  یکی  بررسی غنای فرهنگی دو کشور در زمینه خاک و استفاده و صیانت از آن ،دوم کیفیت ژئو مورفیک ظهور و تکامل خاک در سطح و زیر سطح زمین ایران و کشف و ثبت دادههای خاک ، و سوم صیانت از دریای کاسپین برای این که مثل دریاچه ارومیه در اینده به تالاب تبدیل نشود را ضروری دانستند و بیان نمودند که ما امادگی داریم در باره این موضوعات همچنین تبادل دانشجو و استاد همکاری مشترک داشته باشیم. گروه تحقیقاتی دانشکده خاک دانشگاه ایالتی  مسکو نیز به سرپرستی پروفسور پاول بعد از معرفی دانشگاه مسکو وفعالیت های گروه تحقیقاتی وهمچنین انجام فعالیت علمی وپژوهشی مشتر ک و تبادل دانشجو بین دو دانشکده اعلام آمادگی نمودند. همچنین هریک از اعضای هیات علمی حاضر درجلسه بیاناتی در خصوص تخصص خود وامکان همکاری های آتی سخنانی ارائه نمودند. در پیان قرار شد تفاهم نامه مشترک تهیه و امضا شود. در پایان اعضای گروه تحقیقاتی دانشکده خاکشناسی دانشگاه ایالتی دانشگاه مسکو به همراه تعدادی از اعضای هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS جلسه مشترکی با اعضای هیات علمی گروه خاکشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی داشته و در خصوص همکاری های مشترک به تبادل نظر پرداختند. همچنین گروه تحقیقاتی دانشگاه ایالتی مسکو بازدیدی از آزمایشگاههای مجهز  گروه خاک شناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بعمل آوردند.