نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست انجمن علمی

نشست انجمن علمی


باسمه تعالی

 

گزارش نشست روز یکشنبه مورخ 3/دی ماه/1396 با موضوع جغرافیای جنسیت و توسعه پایدار، سخنرانان دکتر فضیله دادور خانی و دکتر حسین حاتمی نژاد

-دکتر فضیله دادور خانی استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران به موضوع جغرافیای جنسیت و لزوم پرداختن به این مباحث در جغرافیا اشاره کردند، همچنین ایشان به تشریح نسبت علوم با جنسیت و بطور خاص علم جغرافیا با موضوع زنان پرداختند. در ادامه ایشان شرح دادند که چگونه زنان عمدتا در جریان اصلی جغرافیا دیده نشده و یا حضور کمرنگ داشته اند. این مسئله سبب شده است که جغرافیا بر موضوعات، روشها و اصولی بنا نهاده شود که جریانی متفاوت از جغرافیای جنسیت بوده است و از آنجا که جغرافیا بدون عدالت اجتماعی توان مطلوبیت بخشی به زندگی انسان را ندارد و عدم تحقق عدالت اجتماعی موجب بهره کشی، حاشیه ای شدن، امپریالیسم فرهنگی و اعمال خشونت علیه کل جامعه و بطور خاص علیه زنان خواهد شد، تا زمانی که جامعه موضوع زنان را به عنوان یک مسئله نپذیرد، آن جامعه به توسعه و برابری مطلوب دست نخواهد یافت.

-دکتر حسین حاتمی نژاد استاد دانشکده جغرافیا به بیان اصول مهم توسعه پایدار پرداختند و بیان کردند بر طبق آنچه از دیر باز تا کنون شاهد آن بوده ایم انس بیشتر زنان نسبت به مردان با محیط زیست بوده است. همچنین به عدم اجرای کامل عدالت اجتماعی در جوامع در حال توسعه اشاره و بیان کردند تا زمانی که معنای عدالت اجتماعی را به طور کامل درک نکنیم قادر به اجرای آن نخواهیم بود.

همچنین ایشان افزودند که از زمان انقلاب صنعتی تا کنون شاهد نقش زنان به عنوان یک نیروی کار فعال در بسیاری از زمینه ها بوده ایم و این بدان معناست که زنان نیمی از نیروی کار مولد اقتصاد اند. اما متاسفانه از جایگاه و مزایای برابر با مردان برخوردار نیستند و این نشان دهنده ضعف جامعه است؛ در ادامه ایشان به فضای جنسیتی در برخی جوامع اشاره کردند که این امر در نتیجه به نابرابری جنسیتی ختم خواهد شد.

ایشان در ادامه به نابرابری های متعددی در بخش های مختلف از جمله بخش آکادمیک اشاره و خاطر نشان کردند که این نابرابری از دهه 1970 و به ویژه 1980 و 1990 مورد توجه قرار گرفته است، ایشان در اشاره به موج های فمنیستی غرب بیان کردند که این موجهای فمنیستی به دو بخش تقسیم میشود که موج اول در دهه 1840 و 1850 که زنان خواهان حق رای بودند پدیدار شد و سپس موج دوم که در دهه های 1960 و 1970 رخ داد خواهان حقوق برابر با مردان و آزاد سازی زنان را رواج داد

و در پایان مواردی از قبیل:

برابری فرصتها و عدالت جنسیتی، تقویت انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، ارتقای سرمایه اجتماعی(رابرت پاتنام)، کاهش تنش در خانواده از طریق کلاسهای آموزشی فراگیر، تحقق جامعه مدنی و کاهش اختلالات پارافیلیا را به عنوان راه حل هایی برای کاهش این نابرابری ها بیان کردند.

 

حسین عظمتی دبیر انجمن علمی-دانشجویی گروه جغرافیا