نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه جغرافیای طبیعی

معرفی گروه جغرافیای طبیعی


معرفی گروه جغرافیای طبیعی

بنای محوری جغرافیای طبیعی شناخت عوامل طبیعی، و فیزیکی مؤثر بر زیست و توسعه فعالیت­های انسانی است. هدف آن تشریح، تخمین و تفسیر الگوهای متغیر مکانی و فضائی است. متغیرهایی همچون سامانه آب و هوا، منابع اکولوژی و فیزیکی سطحی و تغییر و تحول آنها در طول زمان و اثرات مثبت و منفی آنها بر الگوهای فعالیتی انسان مورد توجه جغرافیای طبیعی است. گروه جغرافیای طبیعی دانشکده جغرافیا ریشه در تفکیک گروه جغرافیا به دو رشته جغرافیای طبیعی و انسانی در دهه پنجاه دارد و از این جنبه سابقه فعالیتی آن بیش از چهار دهه می­ باشد. امروزه گروه جغرافیای طبیعی ترکیبی از دو رشته آب و هواشناسی و ژئوموفولوژی در دوره کارشناسی، تفکیک آنها به زیرشاخه ­های مختلف و با اضافه شدن مخاطرات طبیعی و انسانی به تنوع انتخاب برای دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیای طبیعی افزوده می ­شود. این گروه به صورت متناوب در دو دوره کارشناسی ارشد و دکتری در زیرشاخه­ های مختلف آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی دانشجو می ­پذیرد. همچنین این گروه با جذب دانشجو در دوره­ های کارشناسی ارشد و دکتری هدف بنیادی خود را در شناساندن زمینه ­های فعالیتی و قابلیت­ های علمی و کاربردی و افزایش در پژوهش ­های جغرافیای طبیعی در تولیدات علمی مراکز علمی و پژوهشی کشور دنبال می­ کند. در حال حاضر گروه با داشتن 14 عضو هیئت علمی در رشته­ ها و گرایش­ های مختلف و از دانشگاه ­های مختلف داخلی و خارجی بزرگترین گروه علمی دانشکده جغرافیا محسوب می ­شود.