نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه جغرافیای طبیعی

معرفی گروه جغرافیای طبیعی


 

                                      

مدیر گروه جغرافیای طبیعی

                                                     دکتر ابراهیم مقیمی                                                             

مرتبه علمی: استاد

تخصص: ژئومورفولوژی-مخاطرات محیطی-علوم انسانی

ایمیلemoghimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

مقطع:دکتری

                   عنوان گرایش:مدیریت  محیطی

عنوان رشته:آب و هوا شناسی

                  عنوان گرایش:آب و هوا شناسی دیرینه

                  عنوان گرایش:آب و هوا شناسی کشاورزی

                 عنوان گرایش: آب و هوا شناسی سینوپتیک 

 

 

مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان رشته:ژئومورفولوژی

                   عنوان گرایش:هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان رشته:آب و هوا شناسی

                  عنوان گرایش:آب و هوا شناسی کاربردی

                  عنوان گرایش:آب و هوا شناسی سینوپتیک

                  عنوان گرایش:آب و هوا شناسی شهری

عنوان رشته:مخاطرات محیطی

                 عنوان گرایش: مخاطرات انسانی

                  عنوان گرایش:مخاطرات طبیعی

 

 

مقطع :کارشناسی

عنوان رشته:ژئومورفولوژی

عنوان رشته:آب و هوا شناسی