نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ترمی دروس کارشناسی رشته آب و هواشناسی

لیست ترمی دروس کارشناسی رشته آب و هواشناسی


نیمسال:اول  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 فلسفه و سیر تکوین علم جغرافیا دکتر پوراحمد 2
2 زمین در فضا دکتر گورابی 2
3 مبانی زمین شناسی دکتر زمانزاده 2
4 ریاضیات مقدماتی دکتر حسینی 2
5 مبانی سنجش ار دور دکتر جعفربیگلو 2
6 نقشه خوانی دکتر عبدالهی 2
7 زبان عمومی دکتر دهمرده 2
8 اندیشه اسلامی 1 آقای مجیدی 2
9 تربیت بدنی 1 تربیت بدنی 1
10      

 

نیمسال:دوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
دیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای جمعیت دکتر احمدی 2
2 مبانی جغرافیای روستایی دکتر ترکاشوند 2
3 مبانی ژئومورفولوژی (ساختمانی) دکتر یمانی 2
4 مبانی آب و هوا شناسی 1 دکتر عزیزی 2
5 آمار و احتمالات دکتر بازگیر 2
6 مبانی هیدرولوژی دکتر حسینی 2
7 ریاضیات پیشرفته دکتر حسینی 2
8 فناوری اطلاعات IT دکتر عبدالهی 2
9 تربیت بدنی 2 شهدای فنی 1
10 اندیشه اسلامی 2 آقای ملک مکان 2
11 دانش خانواده و جمعیت آقای احمدزاده فرد 2

 

نیمسال:سوم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی آب و هوا شناسی 2 دکتر عزیزی 2
2 مخاطرات طبیعی دکتر بازگیر 2
3 مبانی جغرافیای اقتصادی دکتر مطیعی 2
4 مبانی ژئومورفولوژی (دینامیک) دکتر یمانی 2
5 مبانی جغرافیای گردشگری دکتر مقبل 2
6 مبانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) دکتر مقبل 2
7 مبانی محیط زیست دکتر مقبل 2
8 ریاضیات مهندسی دکتر حسینی 2
9 نقشه برداری مهندس صالح آبادی 2
10 اخلاق و تربیت اسلامی آقای اسدی 2
       

 

نیمسال:چهارم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی جغرافیای شهری دکتر حاتمی نژاد 2
2 جغرافیای جمعیت ایران دکتر زارعی 2
3 ژئومورفولوژی ایران دکتر محمدخان 2
4 آب و هوای ایران دکتر شمسی پور 2
5 جغرافیای اقتصادی ایران دکتر واثق 2
6 فیزیک عمومی دکتر حسینی 2
7 پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا دکتر مقبل 2
8 تحلیل فضایی دکتر شمسی پور 2
9 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای دکتر یزدان پناه  
10 انقلاب اسلامی ایران آقای فارسی جوکار 2
       

 

نیمسال:پنجم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی دکتر بازگیر 2
2 اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای دکتر محمدخان 2
3 اقلیم شناسی آماری دکتر بازگیر 2
4 کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی دکتر جعفربیگلو 2
5 اقلیم شناسی فیزیکی دکتر کریمی 2
6 جغرافیای شهری ایران دکتر زنگنه شهرکی  
7 ریاضیات مهندسی دکتر حسینی 2
8 جغرافیا روستایی ایران دکتر ترکاشوند 2
9 ریشه های انقلاب اسلامی دکتر الوندی 2
10      
       
نیمسال:ششم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 مخاطرات انسانی دکتر رجایی 2
2 آب و هوای کره زمین دکتر خوش اخلاق 2
3 نقشه ها و نمودارهای اقلیمی دکتر شمسی پور 2
4 آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی  دکتر مقبل 2
5 اقلیم شناسی دینامیک دکتر کریمی 2
6 کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی دکتر کریمی 2
7 میکروکلیماتولوژی دکتر شمسی پور 2
8 روش تحقیق دکتر خوش اخلاق 2
9 جغرافیای خاک ها دکتر قدیمی 2
10 مبانی جغرافیای سیاسی  دکتر ذکی 2
       
نیمسال:هفتم  مقطع: کارشناسی  گروه: ج طبیعی  رشته:آب و هواشناسی 
ردیف واحد درسی شماره درس واحد
1 هیدرو کلیماتولوژی دکتر خوش اخلاق 2
2 اقلیم شناسی کاربردی  دکتر مقدم 2
3 مدل سازی اقلیمی (اختیاری) دکتر کریمی 2
4 تغییر اقلیم و پیامدهای آن دکتر عزیزی 2
5 نواحی جغرافیایی ایران (اختیاری) دکتر مقدم 2
6 پروژه همکاران 3
7 اصول و روشهای آمایش سرزمین دکتر بازگیر 2
8 جغرافیای سیاسی ایران دکتر احمدی 2