نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ترمی دروس کارشناسی ارشد رشته های آب و هواشناسی

لیست ترمی دروس کارشناسی ارشد رشته های آب و هواشناسی


 

دروس پایه مشترک رشته آب و هواشناسی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

نظریه ها و روش­های تحقیق در آب و هواشناسی

2

32

32

-

ندارد

2

تحلیل فضایی داده­های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی

2

48

16

32

ندارد

3

روش­های پیشرفته آماری در آب و هواشناسی

2

48

16

32

ندارد

4

روش­های آب و هواشناسی ماهواره­ای

2

48

16

32

ندارد

5

روش­­های آب و هواشناسی سینوپتیک

2

32

32

-

ندارد

6

هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

دروس تخصصی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

تحلیل سینوپتیک مخاطرات آب و هوایی

2

32

32

-

ندارد

2

تحلیل الگوهای فشار و جریان­های هوا

2

48

16

32

ندارد

3

پیوند از دور و بازخوردهای جو و اقیانوس

2

32

32

-

ندارد

4

تحلیل همدیدی آب و هوای ایران

2

32

32

-

ندارد

5

 مدلسازی متوسط مقیاس آب وهوا

2

32

32

-

ندارد

6

آب و هواشناسی دینامیک

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

                                                         دروس تخصصی گرایش آب و هواشناسی محیطی

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

آب و هواشناسی کشاورزی

2

32

32

-

ندارد

2

میکروکلیماتولوژی

2

32

32

-

ندارد

3

آب و هواشناسی سلامت

2

32

32

-

ندارد

4

آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل

2

32

32

-

ندارد

5

آب و هواشناسی و مدیریت انرژی

2

32

32

-

ندارد

6

آب و هوا و طراحی محیط

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-

 

 

 

دروس تخصصی گرایش تغییر اقلیم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

جمع ساعت

ساعت نظری

ساعت عملی

پیشنیاز

1

روشهای آب وهواشناسی دیرینه

2

32

32

-

ندارد

2

مدل­ها و سناریوهای تغییر آب و هوا

2

48

16

32

ندارد

3

پیامدهای تغییر آب و هوا در ایران

2

32

32

-

ندارد

4

مبانی نظری و علمی تغییرآب و هوا

2

32

32

-

ندارد

5

 راهکارهای تعدیل و سازگاری با تغییر آب و هوا

2

32

32

-

ندارد

6

آب و هواشناسی کاربردی

2

32

32

-

ندارد

مجموع

 

12

-

-

-

-