نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست ترمی دروس دکتری رشته های آب و هواشناسی

لیست ترمی دروس دکتری رشته های آب و هواشناسی


دروس دوره دکتری: رشته آب و هواشناسی

دروس اصلی

نام درس

کد درس

روش های کمی در آب و هواشناسی

1

آب و هوا و مسائل محیط زیست

2

مراکز منطقه ای کنترل آب و هوای ایران

3

رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس

4

دروس تخصصی

نام درس

کد درس

آب و هواشناسی ماهواره ای پیشرفته

1

روشهای جدید و پیشرفته در مطالعه

2

آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته

3

آب و هواشناسی دیرینه پیشرفته

4

آب و هواشناسی شهری پیشرفته

5

دیدگاه ها و روش های جدید در آب و هواشناسی

6

تحلیل سینوپتیک مخاطرات محیطی

7

آب و هواشناسی و سلامت انسان

8

رساله

9