نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب های علمی

قطب های علمی


درباره قطبهای علمی:
قطبهای علمی (Centers Of Excellence ) در دهه های اخیر توسط مجامع علمی در جهان ایجاد شده و توسعه یافته است و اهداف عمده آنها عبارتند از: ایجاد رقابت سالم، نوآوری، ارتقای کیفیت و تولید دانش فنی. انتظار می رود از رهگذر ایجاد قطبهای علمی سطح آموزش و پژوهش در کل کشور ارتقا یابد و برای حل مسائل و معضلات اساسی کشور از طریق رشد و فناوری چاره جویی شود.
1- قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی
2- قطب علمی مطالعات محیط طبیعی