نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت ریاست محترم دانشکده در کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضویت ریاست محترم دانشکده در کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


طی حکمی از سوی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کرامت اله زیاری ریاست محترم دانشکده جغرافیا به عضویت کارگروه تخصصی علوم جغرافیایی منصوب گردیدند