نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پژوهشی بنیادی اجرا شده اعضای هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی

طرح های پژوهشی بنیادی اجرا شده اعضای هیئت علمی گروه جغرافیای طبیعی


 

 طرح جامع مصوب تحقیقاتی اساتید گروه جغرافیایی طبیعی 

 

 

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

بررسی کارایی مدل پلیتر در مشخص کردن مناطق مرفودینامیک ایران(مطالعه موردی: البرز مرکزی بین محور هراز- چالوس از ساحل خزر تا حوزه مسیله)

دکتر جمشید جداری عیوضی

2

هیدروژئومورفولوژی شهرستان کاشان و اثرات آن در امایش سرزمین

دکتر فرج اله محمودی

3

نوسانات دوره ای سطح دریاچه ارومیه واثرات محیطی آن

دکتر جمشید عیوضی

4

بررسی مسائل کشت فندق و اثرات اقتصادی آن در خانوارهای روستایی منطقه اشکورات(رودسر)

دکتر کردوانی

5

استفاده از منابع آب در توسعه کشاورزی منطقه قیر و گازرین

دکتر کردوانی

6

آمایش سرزمین در قلمرو ژئومورفولوژی (حوضه آبریز قشلاق)

دکتر فرج اله محمودی

7

ژئومورفولوژی منطقه کاشان(با تاکید بر نقشه ژئومورفولوژی–مقیاس 1:250000)

دکتر جمشید عیوضی

8

ژئومورفولوژی چهارگوش اراک بر پایه نقشه ژئومورفولوژی 1:250000

دکتر خدیجه اسدیان

9

مطالعه فرایندهای ژئومورفولوژی نواحی خشک و اثر آن بر عمران ناحیه ای در چاله سیرجان

دکتر مجتبی یمانی

10

ژئومورفولوزی یخچالهای زردکوه بختیاری (بررسی قلمرو یخرفتها و سیرکهای یخچالی )

دکتر مجتبی یمانی

11

بررسی تغییرات اشکال ناهمواری دشت لوت طی پنجاه سال گذشته

دکتر ابراهیم مقیمی

12

ارتباط خشکسالیهای اقلیمی و کشت گندم دیم در استان ایلام

دکتر قاسم عزیزی

13

اندازه گیری حرکت سالیانه یخچالهای علم کوه

دکتر مجتبی یمانی

14

ارتباط پارامترهای ژئومورفولوژیکی در تکامل پیچان رودهای بخش شرقی جلگه ساحلی مازندران

دکتر مجتبی یمانی

15

بررسی شواهد زئومورفولوژیکی تحولات اقلیمی در حوضه مسیله

دکتر مجتبی یمانی

16

پهنه بندی اقلیمی شمالغرب ایران با روش لتین اسکی با استفاده از GIS

دکتر قاسم عزیزی

17

بررسی سینوپتیکی یخبندانهای فراگیر بهاری در غرب ایران

دکتر قاسم عزیزی

18

مطالعه فرایندهای ژئومورفولوزیک و اثر آن بر عمران ناحیه ای در چاله سیرجان

دکتر مجتبی یمانی

19

ارتباط قطر ذرات ماسه و سرعتهای آستانه باد

دکتر مجتبی یمانی

20

تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی ماه 1386 ایران

دکتر قاسم عزیزی

21

تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه جاجرود(ورامین)

دکتر مهران مقصودی

22

بررسی اشکال ناهمواری یخچالی کواترنر در دره شهرستانک

دکتر مجتبی یمانی

23

تحلیل همدیدی برفهای سنگین 50 ساله اخیر سواحل (مطالعه موردی: استان گیلان) جنوبی دریای خزر

دکتر فرامرز خوش اخلاق

24

فرم و فرایند روی مخروط آتشفشان دماوند

دکتر ابراهیم مقیمی

25

بررسی نقش نو زمین ساخت در مورفولوژی و تغییرات بستر و شکل گیری پادگانه های رودخانه ای با استفاده از عکسهای هوایی و ماهواره ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب)

دکتر منصور جعفر بیگلو

26

بررسی و شناسایی اشکال ژئومورفولوژیکی ناشی از ویژگیهای اکولوژیکی و فرسایش بادی در غرب دشت لوت (شرق شهداد)

دکتر مهران مقصودی

27

مدل های وایازی اقلیمی – کشاورزی، پنبه

دکتر سعید بازگیر

28

مدلسازی بارش-رواناب در حوضه­های فاقد آمار با مدل GIUH و HEC-HMS و فناوری­های GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبریز قمرود)

دکتر سید موسی حسینی

29

تحلیل همدیدی برفهای سنگین 50 ساله اخیر سواحل جنوبی دریای خزر (مطالعه موردی : استان گیلان)

دکتر فرامرز خوش اخلاق

30

مدیریت  فرسایش حوضه آبخیز رودخانه شورفدامی(شهرستان داراب- استان فارس) با استفاده از مدل آنتروپی (Entropy)

دکتر ابراهیم مقیمی

31

بررسی چرخه های سالیانه و روند بارش در غرب ایران با استفاده از تحلیل طیفی زمان-فرکانس

دکتر حسین محمدی

32

بررسی اثرات شرایط اقلیمی بر بیماریهای تنفسی با تأکید بر آسم و برونشیت  در شهر تهران

دکتر حسین محمدی

33

رخداد خشکسالی و ارتباط آن با  الگوهای گردشی جو بر اساس تحلیل خوشه ای(مطالعه موردی: استان فارس)

دکتر حسین محمدی

34

پهنه بندی و مدیریت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل آنتروپی نمونه موردی: تاقدیس نسار استان کرمانشاه

دکتر ابراهیم مقیمی

35

بررسی اشکال ناهمواری یخچالی کواترنر در دره شهرستانک

دکتر مجتبی یمانی

36

تأثیر وزش همگرای بادها در مورفولوژی و استقرار ریگ های پیرامون دشت کویر

دکتر مجتبی یمانی

37

میزان بالاآمدگی ساحل شرقی تنگه هرمز از طریق تعیین سن پادگانه های کواترنری

دکتر مجتبی یمانی

38

بررسی ژئومورفولوژی مناطق خشک با تأکید بر عوارض حوضه‌های آبریز مسیله و حوض سلطان

دکتر مهران مقصودی

39

تحلیل موجهای سرما در زمستان 1386 ایران

دکتر قاسم عزیزی

40

بررسی شواهد دوره های یخچالی و تغییرات مرزهای مورفوکلیماتیکی و مورفودینامیکی کواترنری در زاگرس شمال غربی (مطالعه موردی: تاقدیس قلاجه)

دکتر علی اکبر شمسی پور

41

زمینه های نظری و کاربردی داده کاوی و کشف دانش در مدل سازی اقلیمی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

42

بررسی معماری همساز با اقلیم در شهر شیراز با هدف بهینه سازی مصرف انرژی

دکتر حسین محمدی

43

گسل خوردگی فعال و تغییرشکل لندفرمهای کواترنری مرتبط با گسل نایین

دکتر ابوالقاسم گورابی