نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صفحه ارتباط با ما

صفحه ارتباط با ما


حوزه ریاست

61113368

66480400

رئیس دانشکده

دکتر زیاری- کرامت اله

61113368

66480400

معاون اداری مالی

دکتر جلوخانی-محمدرضا

61112899

 

مشاوررئیس دانشکده در امور  بین الملل 

دکتر حمزه سعید

61113368

66480400

مسوول دفتر ریاست

حسین صدرارا

61112899

 

کارشناس امور بین الملل

حمید کامرانی دلیر

 

حوزه پژوهشی

61113524

66404475

معاون پژوهشی

دکتر محمدخان- شیرین

61113525

 

مدیر پژوهشی

محمدی- علیرضا

61113525

 

کاردان پژوهشی

هاشمی سهی- علی

 

66416173

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

موسویان- نیناز

 61112501

 

کارشناس مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی

قلی زاده دستجردی-شهرزاد

61113353

 

آزمایشگاه-سایت

آقاجانی- موسی

 

حوزه آموزشی

61113359

66416179

معاون آموزشی

دکتر فرجی سبکبار-حسنعلی

61113359

 

مسوول دفتر معاون آموزشی

دلفانی- فاطمه

61113366

66496663

سرپرست آموزش

عباسی- محمد

61112290

66496663

تحصیلات تکمیلی

حسینی نژاد- فاطمه

61113366

 

کارشناس اموزش- کارشناسی

جلال اقدسیان- میترا

61113366

 

کارشناس اموزش- کارشناسی

علیشاهی- فاطمه

61112290

 

کارشناس اموزش-تحصیلات تکمیلی

گیاشی- زهرا

61113529

 

کارشناس نظارت

عباسیان- احمد

 

حوزه مالی- حسابداری

 

 61112209

 

 رئیس حسابداری

ترابی -مصطفی

 61112209

 

کارشناس حسابداری

کیانوش بهناز

61113530

 

امین اموال

گیلانی -صفر

61113539

 

کارپرداز

طاهری-پیام

 

موسسه جغرافیا

61112902

66415983

رئیس موسسه

دکتر مقصودی -مهران

61112902

 

کارشناس موسسه

سادات­ حیات شاهی- شهناز

61113365

66968235

مدیر داخلی مجله انسانی

رضا علی- منصور

61113682

 

کارشناس(افسر امریه)

برغمدی-عطاله

 

گروه های آموزشی

61112591
61113536

66401894
66960697

مدیر گروه سنجش از دور

دکتر علوی پناه- سید کاظم

61112591
61113536

66401894
66960697

مدیر گروه جغرافیای انسانی

دکتر رضوانی- محمدرضا

61113361

61113712

 

66413065

66417677

مدیر گروه جغرافیای گروه طبیعی

دکتر حسینی- سید موسی

61113361

61113712

 

66413065

66417677

مدیر گروه جغرافیای سیاسی

دکتر واثق- محمود

61112591
61113536

66401894
66960697

مسوول دفتر جغرافیای انسانی و سنجش ازدور

رضائی- منصوره

61113361

61113712

 

66413065

66417677

 

مسوول دفترجغرافیای گروه طبیعی و سیاسی

مرادی- مریم

 

 

کتابخانه

61113367

 

رئیس کتابخانه

آقای اسلامی- عباس

61113367

 

کارشناس کتابخانه

قاسمی فرع- امین

61113367

 

کارشناس کتابخانه

مهتابی- نسرین

61113367

 

کارشناس کتابخانه

صحرا کار- رویا


 

امور دانشجویی

61113369

 

امور دانشجوئی

شاهدوستی- حسین

61113526

66415434

مشاوره دانشکده

حمید زاده-نادیا

 

روابط عمومی

61113682

 

روابط عمومی

دکتر منصوریان- حسین

61112899

 

کارشناس روابط عمومی

حمید کامرانی دلیر

 

امور اداری

61112214

66491435

رئیس امور اداری

عیسی نژاد- عزیزاله

61112253

 

دبیرخانه (مسئول امور دفتری وبایگانی)

مجد-نینا

61113530

 

مسئول امور عمومی

گیلانی-صفر

 

قطب های علمی

66407549

 

 

قطب علمی مطالعات محیط طبیعی

66416173

 

 

قطب علمی مطالعات وبرنامه ریزی روستایی

 

شماره تماس اعضای هیات علمی

دکتر احمدی - سید عباس

61113522

دکتر ارگانی میثم 61113682

دکتر افضلی- رسول

61113053

دکتر امیر اصلانی- فرشاد

-

دکتر بازگیر- سعید

61113793

دکتر بدری- سیدعلی

61113039

دکتر بدیعی ازتداهی- مرجان

61113527

دکترپور احمد- احمد

61112598

دکتر پیشگاهی فرد- زهرا

61113532

دکتر ترکاشوند- زهرا

61113357

دکتر تومانیان آرا 61113540

دکتر جعفر بگلو- منصور

61113521

دکتر جلوخانی - محمدرضا

61113540

دکتر حاتمی نژاد- حسین

61113534

دکتر حسینی- سید موسی

61113538

دکتر حسینی- علی

61113036

دکتر حمزه- سعید

61113526

دکتر خوش اخلاق- فرامرز

6113528

دکتر خراسانی- محمد امین

61113526

دکتر رجائی- سید عباس

61113792

دکتر دادور- فضیله

61112938

دکتر دربان آستانه- علیرضا

61113373

دکتر درویشی بلورانی- علی

61113520

دکتر ذکی- یاشار

61113792

دکتر رضوانی- محمدرضا

61113039

دکتر زارعی- بهادر

61113538

دکتر زمان زاده- سید محمد

61113528

دکتر زنگنه شهرکی- سعید

61113526

دکتر زیاری- کرامت اله

61113534

دکتر سلمانی- محمد

61113053

دکتر شمسی پور- علی اکبر

61113527

دکتر عبدالهی- عطاءاله

61113540

دکتر عزیزی- قاسم

61113041

دکتر علوی پناه- سید کاظم

61113538

دکتر عطارچی سارا 61113682

دکتر فرجی سبکبار- حسنعلی

61113036

دکتر قالیباف- محمد باقر

-

دکتر قدیری معصوم- مجتبی

61112598

دکتر قدیمی- مهرنوش

61113041

دکتر کامران  دستجردی- حسن

61113527

66477488

دکتر کریمی- مصطفی

61113522

دکتر کیاورز مقدم- مجید

61113540

دکتر گورابی- ابوالقاسم

61113521

دکتر محمد خان- شیرین

61113591

دکتر محمدی- حسین

61113520

دکتر معصومه مقبل

61113041

دکتر نیسانی سامانی

61113682

دکتر مقصودی- مهران

61112938

دکتر مقیمی- ابراهیم

61113532

دکتر منصوریان- حسین 61113682
دکتر واثق- محمود 61113526
دکتر یزدان پناه- کیومرث 66498189
دکتر یمانی- مجتبی 61113521
 

 

 

دکتر زیاری- کرامت اله

رئیس دانشکده

66480400

61113368

 

دکتر احمدی - سید عباس

61113522

دکتر جلوخانی-محمدرضا

معاون اداری مالی

66480400

61113368

 

دکتر افضلی- رسول

61113053

دکتر امیر اصلانی-فرشاد

معاون آموزشی

66416179

61113359

 

دکتر امیر اصلانی- فرشاد

-

دکتر محمدخان- شیرین

معاون پژوهشی

66404475

61113524

 

دکتر ارگانی - میثم

6113682

دکتر احمدی - سید عباس

معاون دانشجویی

66960698

61113369

 

دکتر بازگیر- سعید

61113793

آقای اسلامی- عباس

رئیس کتابخانه

 

61113367

 

دکتر بدری- سیدعلی

61113039

دکتر مقصودی- مهران

رئیس موسسه

66415983

61112902

 

دکتر بدیعی- مرجان

61113527

دکتر بازگیر- سعید

مدیر امور شاهد وایثارگر دانشکده

 

61113793

 

دکترپور احمد- احمد

61112598

دکتر حمزه- سعید

مشاوررئیس دانشکده در امور  بین الملل دانشکده

 

61112899

 

دکتر پیشگاهی فرد- زهرا

61113532

**************

 

دکتر تومانیان- آرا

61113540

آقاجانی- موسی

آزمایشگاه طبقه6

 

61113353

 

دکتر ترکاشوند- زهرا

61113357

اسلامی- عباس

کتابخانه

 

61113367

 

دکتر جعفر بگلو- منصور

61113521

امت محمدی- فاطمه

دبیرخانه

 

61112253

 

دکتر جلوخانی - محمدرضا

61113540

جلال اقدسیان- میترا

آموزش

 

61113366

 

دکتر حاتمی نژاد- حسین

61113534

حسینی نژاد- فاطمه

تحصیلات تکمیلی

66496663

61112290

 

دکتر حسینی- سید موسی

61113538

دلفانی- فاطمه

تحصیلات تکمیلی

 

61112290

 

دکتر حسینی- علی

61113036

ابوالحسن رشوند

نامه رسان

 

61112214

 

دکتر حمزه- سعید

61113526

رضائی- منصوره

دفتر جغرافیای انسانی و سنجش ازدور

66401894
66960697

61112591
61113536

 

دکتر خوش اخلاق- فرامرز

6113528

رضا علی- منصور

مدیر داخلی مجله انسانی

66968235

61113365

 

دکتر خراسانی- محمد امین

61113526

 

 

 

 

 

دکتر رجائی- سید عباس

61113792

صدرآرا- حسین

حوزه ریاست

 

61113368

 

دکتر دادور- فضیله

61112938

سادات­حیات شاهی- شهناز

موسسه جغرافیا

 

61112902

 

دکتر دربان آستانه- علیرضا

61113373

شاهدوستی- حسین

امور دانشجوئی

 

61113369

 

دکتر درویشی بلورانی- علی

61113520

شعاع فر- ملیحه

صحرا کار- رویا

امور دانشجوئی

کتابخانه

 

 

61113531

61113367

 

دکتر ذکی- یاشار

61113792

دکتر رضوانی- محمدرضا

61113039

عباسی- محمد

سرپرست آموزش

66496663

61113366

 

دکتر زارعی- بهادر

61113538

عباسیان- احمد

کارشناس نظارت

 

61113529

 

دکتر زمان زاده- سید محمد

61113528

علی یاری - رضا

مجله طبیعی

 

61113681

 

دکتر زنگنه شهرکی- سعید

61113526

طاهری- پیام

کارپرداز

 

61113539

 

دکتر زیاری- کرامت اله

61113534

علیشاهی- فاطمه

آموزش

 

61113366

 

دکتر سلمانی- محمد

61113053

عیسی نژاد- عزیزاله

رئیس امور اداری

66491435

61112214

 

دکتر شمسی پور- علی اکبر

61113527

قاسمی فرع- امین

کتابخانه

 

61113367

 

دکتر عبدالهی- عطاءاله

61113540

حمید کامرانی دلیر

آزمایشگاه طبقه4

 

61112501

 

دکتر عزیزی- قاسم

61113041

کیانوش- بهناز

حسابداری

66416188

61112209

 

دکتر علوی پناه- سید کاظم

61113538

گیاشی- زهرا

تحصیلات تکمیلی

66496663

61112290

 

دکتر فرجی سبکبار- حسنعلی

61113036

گیلانی- صفر

مسئول امور عمومی- انباردار

 

61113530

 

دکتر قالیباف- محمد باقر

-

رضا احمدی

رئیس حسابداری

66416188

61112209

 

دکتر قدیری معصوم- مجتبی

61112598

محمدی- علیرضا

مدیر پژوهشی

 

61113525

 

دکتر قدیمی- مهرنوش

61113041

مرادی- مریم

دفترجغرافیای گروه طبیعی و سیاسی

66413065

66417677

61113361

61113712

 

دکتر کامران  دستجردی- حسن

61113527

66477488

مطلوبی- محمد

آبدارخانه

 

61112847

 

دکتر کریمی- مصطفی

61113522

مهتابی- نسرین

کتابخانه

 

61113367

 

دکتر کیاورز مقدم- مجید

61113540

موسویان- نیناز

مدیر انفورماتیک

 

61113353

 

دکتر گورابی- ابوالقاسم

61113521

هاشمی سهی- علی

کاردان پژوهشی

 

61113525

 

دکتر محمد خان- شیرین

61113591

حمید زاده- نادیا

مشاوره دانشکده

66415434

61113526

 

دکتر محمدی- حسین

61113520

قطب علمی مطالعات محیط طبیعی

 

66407549

 

 

دکتر مطیعی لنگرودی- سید حسن

61113036

قطب علمی مطالعات وبرنامه ریزی روستایی

 

66416173

 

 

دکتر معصومه مقبل

61113041

فکس دانشکده

 

66404366

 

 

دکتر نیسانی سامانی- و دکتر عطارچی

61113682

 

 

 

 

 

دکتر مقصودی- مهران

61112938

 

 

 

 

 

دکتر مقیمی- ابراهیم

61113532

دکتر منصوریان- حسین

61113682

 

دکتر واثق- محمود

61113526

 

دکتر یزدان پناه- کیومرث

66498189

 

دکتر یمانی- مجتبی

61113521

 

دکتر اسدیان و دکتر میر حیدر

61113522

 

 

 

 

***********

 

آموزش

61113366

 

تحصیلات تکمیلی

61112290

 

روابط عمومی

61113682

 

نظارت و سنجش

61113529

 

امور اداری

61112214

 

دبیرخانه

61112253

 

امورپژوهشی

61113525

 

امور دانشجویان شاهد وایثارگر

61113793

 

موسسه جغرافیا

61112902

 

حسابداری

61112209

 

روابط بین الملل

61112899

 

کتابخانه

61113367

 

امور دانشجوئی  وفرهنگی

61113369

 

امور عمومی دانشکده

61113530

 

گروه جغرافیای انسانی

61112591

 

گروه جغرافیای طبیعی

61113361

 

گروه سنجش ازدور

61113536

 

گروه جغرافیای سیاسی

61113712

 

آزمایشگاهها و سایت کامپیوتر

61113353