نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتری ژئومورفولوژی

دکتری ژئومورفولوژی


دروس دوره دکتری: رشته ژئومورفولوژی

دروس اصلی

نام درس

کد درس

روش شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی

1

اندیشه ها و دیدگاه ها در تحول چهره زمین

2

سنجش از دور و تکنیک های راداری در ژئومورفولوژی

3

ژئوموروفولوژی کواترنری ایران

4

دروس تخصصی

نام درس

کد درس

ژئوموروفولوژی و مدیریت مناطق خشک

1

ژئوموروفولوژی و مدیریت مناطق ساحلی

2

ژئوموروفولوژی روزخانه ای (با تاکید بر ایران)

3

ژئوموروفولوژی کارست (با تاکید بر ایران)

4

ژئوموروفولوژی و مخاطرات دامنه ها

5

مخاطرات با فرآیندهای کاتاستروفیک

6

اسنان شناسی و محیط

7

ژئوموروفولوژی شهری (با تاکید بر ایران)

8

رساله

9