نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان دوره دکتری آب و هواشناسی

دانشجویان دوره دکتری آب و هواشناسی


فهرست دانشجویان دکتری اقلیم­شناسی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی

گرایش

ایمیل

زمینه پژوهشی

89-90

طاهر صفرراد

اقلیم­شناسی

safarrad.t@gmail.com

تغییر اقلیم و بارش

89-90

فاطمه ربانی

اقلیم­شناسی

f_rabbani@ut.ac.ir

 

90-91

وحید فیضی

اقلیم­شناسی

vahid.feizi62@gmail.com

پذیرفتاری مغناطیسی لس

90-91

تیمور علیزاده

اقلیم­شناسی

t.alizadeh@ut.ac.ir

تغییر اقلیم

90-91

ایمان روستا

اقلیم­شناسی

irousta@ut.ac.ir

بلوکینگ اطلس شمالی

91-92

مرتضی میری

اقلیم­شناسی

morteza.miri64@gmail.com

 

91-92

فیروز رنجبر

اقلیم­شناسی

 franjbar464@gmail.com

بارش و دمای حدی

91-92

صفیه طیبی

اقلیم­شناسی

climalover@yahoo.com

 

91-92

طاهره انصافی مقدم

اقلیم­شناسی

ensafi@rifr-ac.ir

 

92-93

فاطمه غیاث­آبادی فراهانی

اقلیم­شناسی

f.ghiaz62@yahoo.com

 

92-93

مجتبی مهدیان ماهفروزی

سینوپتیک

pioneer_mn@hotmail.com

 

92-93

محسن ارسلانی

دیرینه

arsalan_mohsen@yahoo.com

 

92-93

رضا صفایی راد

دیرینه

safaierad@ut.ac.ir

گرده شناسی (پالینولوژی)

92-93

داریوش نورالهی

دیرینه

 D.noorollahi@yahoo.com

 

92-93

کبری زارعی

کشاورزی

kobrazarei62@yahoo.com

 

92-93

الحسین برکات

سینوپتیک

alhussainnew@yahoo.com

 

92-93

محمد حسن ماهوتچی

سینوپتیک

mhmahoutchi@ut.ac.ir

 

92-93

مهدی خزایی

دیرینه

m.khazaei14@ut.ac.ir

 

92-93

غلامحسین رضایی

کشاورزی

u.rezaei@gmail.com

 

92-93

رضا کاکاوند

کشاورزی

rez_kakavand@yahoo.com

 

92-93

امین حیدری

سینوپتیک

heydaryamin@yahoo.com

 

92-93

مجتبی رحیمی

سینوپتیک

mojtabarahimi@ut.ac.ir

 

93-94

زینب حسین­پور

سینوپتیک

z.hoseinpoor@yahoo.com

 

93-94

سعید بیات

سینوپتیک

saeedbayat7276@gmail.com

 

93-94

فائزه عباسی

کشاورزی

abbasi87@ut.ac.ir

 

93-94

آذر بیرانوند

کشاورزی

beyranvandazar@yahoo.com

 

93-94

حدیث صادقی

سینوپتیک

hadis.sadeghi12@yahoo.com

 

93-94

یوسف پارسامهر

کشاورزی

yousofkakoolvand@yahoo.com