نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دانشجویان خارجی دانشکده

دانشجویان خارجی دانشکده


 اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مجید

هاوکار

جفرافیای سیاسی

فاطمه

خاوری

برنامه ریزی آما یش سرزمین

غلام رضا

جمالی

سنجش از دور

نادرعلی

حیدری

برنامه ریزی شهری

محمدسرور

شعبانی

برنامه ریزی شهری

روح الله

غلام رسول

برنامه ریزی شهری

علی

محمد امیر

سنجش از دور

 

 

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

علیرضا

ابراهیمی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مهدی

ابراهیمی

جغرافیا –برنامه ریزی توریسم

سید محمود

اسکندری

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی گردشگری

وسام

الراشد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – مطالعات

احمد

الکیجی

آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی )

ظاهر

بالا چی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

محمد انور

بربری

جغرافیا – برنامه ریزی توریسم

محمد علی

جعفری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فاطمه

حسنی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

فاطمه

حسنی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

فاطمه

حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

زهرا

حسینی نژاد

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

حسنیه

رضایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

زهرا

رضایی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

زینب

سروری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

مهناز

صادقی

جغرافیا و برنامهریزی شهری

خلیل

عباس نادر

جغرافیای سیاسی

صغری

غفوری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خدیجه

محمدی

مخاطرات محیطی – گرایش طبیعی

محمد

موحدی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی مسکن

 

 

اسامی دانشجویان مقطع دکتری

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سید علی

حسینی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جلیل

عباس نادر

علوم سیاسی

الحسین

برکات

آب و هوا شناسی

رحیم

عطافی

سنجش از دور