نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور جناب آقای دکتر پور محمدی معاون محترم برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دانشکده جغرافیا

حضور جناب آقای دکتر پور محمدی معاون محترم برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دانشکده جغرافیا


جناب آقای دکتر پور محمدی معاون محترم برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در  روز دوشنبه  1393/11/6  از ساعت 10 تا 12 در دانشکده جغرافیا حضور یافتند و در جلسه شورای عمومی دانشکده با اعضای هیات علمی دانشکده در خصوص وضعیت آمایش سرزمین و جایگاه جغرافیا در  این زمینه به بحث و گفتگو پرداختند. در این جلسه ابتدا آقای دکتر پورمحمدی  گزارشی در باره وضعیت آمایش سرزمین  و تهدیدها و فرصت های موجود در این زمینه ارائه نمودند. در ادامه برخی از اعضای هیات علمی  دانشکده مباحثی در این زمینه مطرح کرده و پیشنهاداتی برای تقویت همکاریهای علمی و پژوهشی  دانشکده جغرافیا با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه آمایش سرزمین ارائه دادند. در نهایت مقرر شد، پیگیریهای لازم برای ارتقاء جایگاه رشته جغرافیا  در  زمینه آمایش  و روابط فیمابین دانشکده جغرافیا با این سازمان  معمول شود.