نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی کشور در موسسه جغرافیا دانشکده جغرافیا برگزار شد

جلسه هم اندیشی سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی کشور در موسسه جغرافیا دانشکده جغرافیا برگزار شد


جلسه هم اندیشی سازگاری با شرایط ناشی از تغییرات اقلیمی کشور در موسسه جغرافیا دانشکده جغرافیا در تاریخ 12 دی 1396 ساعت 2-4 برگزار شد

جلسه هم اندیشی سازگاری با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان سازمان هواشناسی کشور و معاونت امورزراعی و همچنین معاونت امور باغبانی وزارت  جهاد کشاورزی هیات رئیسه و اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا در موسسه جغرافیا تشکیل گردید در این جلسه ضمن بررسی و تحلیل بارش های کشوردرسال زراعی جاری و اثر آن در بخش کشاورزی در زمینه روش های سازگاری با شرایط بوجود آمده بحث و تبادل نظر به عمل آمدو بر لزوم ادامه این جلسات با حضور نمایندگان سایر دستگاه ذی ربط ازجمله وزرات نیرو سازمان حفاظت محیط زیست تاکید گردید.