نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل شورای آموزشی دانشگاه تهران دردانشکده جغرافیا

تشکیل شورای آموزشی دانشگاه تهران دردانشکده جغرافیا


تشکیل شورای آموزشی دانشگاه تهران دردانشکده جغرافیا

جلسه شورای آموزشی دانشگاه تهران در روز سه شنبه تاریخ 21/9/96 از ساعت 14 الی16 در اتاق شورای دانشکده جغرافیا با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه جناب آقای دکتر حسینی ، مدیرکل آموزش دانشگاه و معاونان آموزشی دانشکده های دانشگاه تهران برگزار گردید.

- جلسه با تلاوت کلام الله مجید شروع و در ادامه آقای دکتر ابراهیم مقیمی رئیس محترم دانشکده جغرافیا از معاونت محترم آموزشی دانشگاه وهمراهان ایشان برای حضور و برگزاری شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده جغرافیا ، تشکر و قدردانی نمودند.

- در این نشست آقای دکتر مقیمی گزارشی از برنامه آینده دانشکده که اولویت آن تخریب ساختمان شماره 2 و3 و احداث ساختمان جدید برای دانشکده می باشد، ارائه نمودند.

- آقای دکتر حسینی معاون محترم آموزشی دانشگاه از ریاست محترم و نیز معاون آموزشی دانشکده جغرافیا به لحاظ برگزاری  جلسه شورای آموزشی دانشگاه  در دانشکده جغرافیا تقدیر نمودند. و نیز از تجمیع 11 گرایش در دوره کارشناسی علوم جغرافیایی، که می توان آن را یک طرح در سطح ملی نامید، تقدیر و تشکرکردند  و همچنین از معاونین محترم پردیس ها و دانشکده درجلسه درخواست نمودندکه از این طرح در برنامه ریزی درسی دانشکده های خود استفاده نمایند.

- در دنباله جلسه دستور کار شورای آموزشی دانشگاه مطرح و در مورد مباحث مطرح شده تصمیم گیری شد.

این جلسه در ساعت 16 خاتمه یافت.