نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکر و قدردانی از خدمات و زحمات آقای جعفر محمدیان پرسنل بازنشسته انتظامات دانشکده جغرافیا

تشکر و قدردانی از خدمات و زحمات آقای جعفر محمدیان پرسنل بازنشسته انتظامات دانشکده جغرافیا


 

در تاریخ 26/11/1394 در جلسه شورای عمومی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، از زحمات آقای جعفر محمدیان از نیروهای خدوم بازنشسته دانشکده جغرافیا در حوزه انتظامات، از سوی ریاست محترم دانشکده، هیأت رئیسه و سایر اعضای هیأت علمی تشکر و قدردانی بعمل آمد.