نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاییدیه تحصیلی و گواهی موقت مقطع قبلی

تاییدیه تحصیلی و گواهی موقت مقطع قبلی


دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

که تاکنون تاییدیه تحصیلی و گواهی موقت مقطع قبلی خود را به آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نداده‏اند مهرماه امکان انتخاب واحد نخواهند داشت.

                                                                                                            اداره تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                       20/03/1397