نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1 خود را همچنان حفظ نموده است.

بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1 خود را همچنان حفظ نموده است.


بر اساس آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)  فصلنامه گردشگری شهری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با ضریب تأثیر 0/963 بالاترین ضریب تأثیر بین کلیه نشریات جغرافیا و گردشگری را کسب و رتبه Q1  خود را  همچنان حفظ نموده است.