نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری وبینار "هوش تجاری مکانی" دانشکده جغرافیا با همکاری موسسه جغرافیای دانشگاه تهران.

برگزاری وبینار "هوش تجاری مکانی" دانشکده جغرافیا با همکاری موسسه جغرافیای دانشگاه تهران.