نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره اول کارگاه مجازی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در تاریخ 5 و 6 خرداد 1399

برگزاری دوره اول کارگاه مجازی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی در تاریخ 5 و 6 خرداد 1399