نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا


جلسه کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در روز چهارشنبه 30 دی ماه 1394 در محل سالن شورای دانشکده جغرافیا برگزار شد. در این جلسه علاوه بر اعضای کمیته، سرکار خانم دکتر شمیرانی، مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران و سرکار خانم غاضری، معاون مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران و نیز هیات رئیسه دانشکده جغرافیا و مدیران محترم گروه های آموزشی دانشکده نیز شرکت داشتند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمی، رئیس محترم دانشکده جغرافیا ضمن خیر مقدم به اعضای کمیته، گزارشی از وضعیت آموزشی و پژوهشی و نیز توانمندی های دانشکده ارائه نمودند و بر سیاست­ های راهبردی دانشکده جغرافیا مبنی بر تعامل و همکاری با مجموعه دانشکده ها و گروه های علوم جغرافیایی کشور تأکید داشتند و بیان فرمودند که دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با تعامل، همکاری و همفکری بالندگی این علم را پایدار خواهد ساخت. در ادامه، جناب آقای دکتر حافظ نیا، رئیس محترم کمیته علوم جغرافیایی گزارشی از پی گیری های انجام شده با مقامات وزارت علوم در خصوص برنامه های دوره کارشناسی علوم جغرافیایی ارائه کرد و از تلاش های صورت گرفته در دانشگاه تهران برای بازنگری این برنامه ها تقدیر و تشکر کرد. همچنین سرکار خانم دکتر شمیرانی گزارشی از روند برنامه ریزی آموزشی در دانشگاه تهران بر اساس سیاست های وزارت علوم ارائه کرد و بر هماهنگی بیشتر فرایند برنامه ریزی در دانشکده ها، دانشگاه و وزارت علوم تاکید کرد. ایشان از حضور اعضای کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خانم دکتر شمیرانی مدیرکل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران تشکر و قدردانی نمودند.

در این جلسه مقرر شد هر نوع بازنگری در رشته های علوم جغرافیایی در مقاطع مختلف، پس از انقضای مهلت قانونی آنها، منحصرا در چارچوب بخشنامه های "تفویض اختیار بازنگری و تدوین برنامه درسی" و نیز "چارچوب تدوین و بازنگری برنامه های درسی"  صادره از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توسط دانشگاه های مجاز انجام پذیرد و کمیته برنامه ریزی  مطابق بند 6 بخشنامه تفویض اختیار و نیز سایر وظایف تعیین شده از سوی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، به ایفای نقش بپردازد و از تصدی گری و ورود مستقیم به تدوین برنامه های درسی خودداری نماید.

همچنین مقرر شد در فرایند بازنگری برنامه ها، دانشگاه های مجاز از طریق نمایندگان خود به عنوان عضو کمیته برنامه ریزی، ارتباط و تعامل موثر برقرار نمایند تا حتی المقدور هماهنگی و وحدت رویه در تدوین برنامه ها بین دانشگاهها پدید آید. بر همین اساس مقرر شد طرح بازنگری شده مقطع کارشناسی علوم جغرافیایی که توسط دانشگاه تهران صورت پذیرفته است، برای نمایندگان دانشگاههای مجاز ارسال شود و آنها نیز نظرات اصلاحی خود را از طریق دبیر کمیته برنامه ریزی (جناب آقای دکتر احمدی) برای اعمال، ارسال نمایند و کمیته برنامه ریزی نیز از طرح نهایی مورد توافق آنها حمایت نماید.

علاوه بر این، مقرر شد دانشگاهها با رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه های مزبور و متناسب با نیازهای کاربردی و نیز علمی/ تخصصی کشور، پیشنهادهای خود برای تاسیس رشته/ رشته های جدید را به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال نمایند تا در صورت تصویب، اقدامات بعدی انجام گیرد.

در پایان نیز مقرر شد از جناب آقای دکتر حسین محمدی، عضو محترم شورای گسترش آموزش عالی، برای شرکت در جلسات آتی کمیته دعوت به عمل آید.