نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانی پایان ترم مقطع کارشناسی مربوط به نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

برنامه امتحانی پایان ترم مقطع کارشناسی مربوط به نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷


برنامه امتحانی پایان ترم مقطع کارشناسی مربوط به نیمسال دوم ۹۸-۱۳۹۷

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

    تاریخ:  25/3/98                                                                                   روز: شنبه              

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

اندیشه اسلامی2

جغرافیا گروه 1 ترم2

30

دکتر رضازاده جودی

12-10

سالن امتحانات

تاریخ تحلیلی صدر اسلام(خواهران)

جغرافیا گروه1 و 2 ترم4

40

دکتر فرهمند پور

12-10

سالن امتحانات

اندیشه اسلامی2

جغرافیا گروه 2 ترم2

33

دکتر عباس قربانی

12-10

سالن خلیج فارس

تفسیر موضوعی قرآن (برادران)

شهری 6

22

دکتر حمید نیکزاد

4-2

سالن امتحانات

تاریخ تحلیلی صدر اسلام(برادران)

سنجش 6

14

دکترسیدرضا موسوی

6-4

سالن امتحانات

ژئومورفولوژی ایران 1

برای ورودی های قبل از 1395

11

دکتر یمانی

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

       تاریخ:  26/3/98                                                                                   روز: یکشنبه                     

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

جغرافیای شهری

جغرافیا گروه 1 ترم2

29

دکتر علی حسینی

12-10

سالن امتحانات

دانش خانواده و جمعیت (برادران)

جغرافیا گروه 1 ترم4

17

دکتر رضا وحید

12-10

سالن امتحانات

دانش خانواده و جمعیت (برادران)

جغرافیا گروه 2ترم4

6

دکتر رضا وحید

12-10

سالن امتحانات

دانش خانواده و جمعیت (خواهران)

جغرافیا گروه 2و1ترم4

44

دکتر مرضیه عزتی

4-2

سالن امتحانات

تفسیر موضوعی قرآن (خواهران)

شهری6

35

دکتر سیدمجتبی میردامادی

4-2

سالن خلیج فارس

تفسیر موضوعی قرآن (خواهران)

سیاسی 6

10

دکتر سیدمجتبی میردامادی

4-2

سالن خلیج فارس

فارسی عمومی

سنجش 6

10

دکتر باباسالار

6-4

سالن امتحانات

جغرافیای شهری

جغرافیا گروه 2ترم2

23

دکتر پوراحمد

6-4

سالن امتحانات

اخلاق و تربیت اسلامی

برای ورودی های قبل از 1395

17

دکتر سیدعلی محمد موسوی

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                     

                      برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

تاریخ:  27/3/98                                                                                روز:  دوشنبه

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

جغرافیای فرهنگی

جغرافیا گروه 1 ترم2

30

دکتر واثق

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای فرهنگی

جغرافیا گروه 2ترم2

31

دکتر واثق

12-10

سالن امتحانات

فتوگرامتری

سنجش 6

14

دکتر عرفانی فرد

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای زیستی

جغرافیا گروه 2 ترم4

29

دکتر محمدخان

4-2

سالن خلیج فارس

جغرافیای زیستی

جغرافیا گروه 1 ترم4

31

دکتر مقبل

4-2

سالن امتحانات

جغرافیای خاکها

برای ورودی های قبل از 95

 

7

دکتر سلمانی

4-2

سالن امتحانات

کارآفرینی و بازار کار جغرافیای سیاسی

سیاسی 6

14

دکتر زارعی

6-4

سالن امتحانات

کارآفرینی و بازار کار جغرافیای شهری

شهری 6

18

دکتر ترکاشوند

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

         تاریخ:  28/3/98                                                                                روز: سه شنبه                    

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

جغرافیای روستایی

جغرافیا گروه 1 ترم2

35

دکتر رضوانی

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای شهری ایران

جغرافیا گروه 1ترم4

24

دکتر حاتمی نژاد

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای روستایی

جغرافیا گروه 2 ترم2

15

دکتر دادورخانی

12-10

سالن خلیج فارس

جغرافیای شهری ایران

جغرافیا گروه 2 ترم4

40

دکتر پوراحمد

4-2

سالن امتحانات

برنامه ریزی شهری

شهری 6

17

دکتر علی حسینی

4-2

سالن امتحانات

WEB GIS

سنجش 6

16

دکتر تومانیان

6-4

سالن امتحانات

جغرافیای انتخابات

سیاسی 6

14

دکتر پیشگاهی فرد

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

    تاریخ:  29/3/98                                                                            روز:  چهارشنبه                       

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

آب و هوا شناسی

جغرافیا گروه 1 ترم 2

29

دکتر عزیزی

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای سیاسی ایران

جغرافیا گروه1 ترم4

25

دکتر پیشگاهی فرد

12-10

سالن امتحانات

آب و هوا شناسی

جغرافیا گروه2 ترم2

24

دکتر محمدی

12-10

سالن خلیج فارس

جغرافیای سیاسی ایران

جغرافیا گروه2 ترم4

28

دکتر زارعی

4-2

سالن امتحانات

مسکن و اسکان غیر رسمی

شهری 6

20

دکتر حاتمی نژاد

4-2

سالن امتحانات

امار پیشرفته

ورودی های قدیم.سیاسی و سنجش

13

دکتر بازگیر

4-2

سالن خلیج فارس

روش تحقیق در جغرافیای سیاسی

سیاسی 6

12

دکتر احمدی

6-4

سالن امتحانات

ژئودزی عمومی

سنجش 6

13

دکتر عامری

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

      تاریخ:  30/4/98                                                                               روز: پنجشنبه             

 

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

هیدرولوژی

جغرافیا گروه 1 ترم 2+  کلاس فوق العاده

45

دکتر قدیمی

12-10

سالن امتحانات

ژئومورفولوژی ایران1

جغرافیا گروه1 ترم4

25

دکتر گورابی

12-10

سالن خلیج فارس

زمین شناسی عمومی

جغرافیا گروه2 ترم2

35

دکتر زمانزاده

4-2

سالن امتحانات

روش تحقیق در جغرافیا (نظری)

جغرافیا گروه2 ترم4

29

دکتر خوش اخلاق

4-2

سالن امتحانات

شهرها و شهرک های جدید

شهری 6

20

دکتر علی حسینی

4-2

سالن خلیج فارس

جغرافیای سیاسی خلیج فارس

سیاسی 6

13

دکتر زارعی

6-4

سالن امتحانات

فیزیک نور و الکترو مغناطیس

سنجش 6

14

دکتر کیاورز

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

  تاریخ:  1/4/98                                                                                روز: شنبه                      

 

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

آمار و احتمالات1

جغرافیا گروه 1 ترم 2

31

دکتر بازگیر

12-10

سالن خلیج فارس

ریاضیات 1

ورودی های قبل از 95

19

دکتر تومانیان

12-10

سالن امتحانات

آمار و احتمالات1

جغرافیا گروه2 ترم2

22

دکتر دربان آستانه

12-10

سالن امتحانات

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری

شهری 6

17

دکتر فرجی

4-2

سالن امتحانات

کارگاه استفاده از GISو سنجش از دور

سیاسی 6

20

دکتر دربان آستانه

4-2

سالن امتحانات

برنامه نویسی سنجش از دور و GIS

سنجش 6

16

دکتر امیراصلانی

4-2

سالن امتحانات

آمار و احتمالات1

جغرافیا گروه2 ترم2

14

دکتر خراسانی

6-4

سالن امتحانات

ژئومورفولوژی ایران1

جغرافیا گروه2 ترم4

20

دکتر محمدخان

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

    تاریخ:  2/4/98                                                                                   روز: یکشنبه           

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

جغرافیای اقتصادی ایران

جغرافیا گروه1 ترم4

39

دکتر مطیعی

12-10

سالن امتحانات

جغرافیای اقتصادی ایران

جغرافیا گروه2 ترم4

26

دکتر خراسانی

12-10

سالن امتحانات

زیباسازی و مبلمان شهری

شهری 6

19

دکتر علی حسینی

4-2

سالن امتحانات

مبانی ژئوپلتیک

سیاسی 6

16

دکتر یزدان پناه

4-2

سالن امتحانات

تحلیل های مکانی با GIS

سنجش 6

20

دکتر عرفانی فرد

4-2

سالن خلیج فارس

جهانی شدن

ورودی های قبل از 95

25

دکتر افضلی

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

     تاریخ:  3/4/98                                                                                 روز: دوشنبه

 

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

ریاضیات برای جغرافیا 2

جغرافیا گروه 1 ترم 2

31

دکتر تومانیان

12-10

سالن خلیج فارس

ریاضیات برای جغرافیا 2

جغرافیا گروه2 ترم2

20

دکتر حسینی

12-10

سالن امتحانات

ریاضیات 1

برای گروهای قبلی ارائه شد-جغرافیا گروه2 ترم2

23

دکتر حسینی

12-10

سالن امتحانات

روش تحقیق در برنامه ریزی شهری

شهری 6

24

دکتر پوراحمد

4-2

سالن خلیج فارس

طراحی پایگاه اطلاعات

سنجش 6

15

دکتر امیراصلانی

4-2

سالن امتحانات

جغرافیای جمعیت ایران

جغرافیا گروه 1 و 2 ترم4

57

دکتر قدیری

4-2

سالن امتحانات

مخاطرات و جغرافیای سیاسی

سیاسی 6

12

دکتر افضلی

6-4

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

     تاریخ:  4/4/98                                                                               روز: سه شنبه

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

تغییرات محیطی

جغرافیا گروه 1 ترم 4

30

دکتر مقیمی

12-10

سالن امتحانات

تغییرات محیطی

جغرافیا گروه2 ترم4

38

دکتر واثق

12-10

سالن امتحانات

مدیریت شهری

شهری 6

18

دکتر حاتمی نژاد

4-2

سالن امتحانات

اکولوژی سیاسی

سیاسی 6

19

دکتر بدیعی

4-2

سالن امتحانات

پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای

سنجش 6

18

دکتر عطارچی

4-2

سالن امتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97دانشکده جغرافیا در مقطع کارشناسی

 

         تاریخ:  5/4/98                                                                               روز: چهارشنبه

 

 

نام درس

رشته

تعداد دانشجو

نام استاد

ساعت امتحان

محل امتحان

زمین شناسی عمومی

جغرافیا گروه 1 ترم 2

36

دکتر عبدالهی

12-10

سالن امتحانات

روش تحقیق درجغرافیا(نظری)

جغرافیا گروه1 ترم4

20

دکتر خراسانی

12-10

سالن امتحانات

هیدرولوژی

جغرافیا گروه2 ترم2

38

دکتر حمزه

4-2

سالن امتحانات

جغرافیای طبیعی شهر(ژئومورفولوژی)

شهری 6

20

دکتر خراسانی

4-2

سالن امتحانات

ژئومورفولوژی ساحلی ایران

برای ورودی های قبل از 1395

10

دکتر عبدالهی

4-2

سالن خلیج فارس

هیدروپلیتیک

سیاسی 6

20

دکتر ذکی

6-4

سالن امتحانات

اصول و کاربرد GPS در برنامه ریزی مکانی

سنجش 6

15

دکتر ارگانی

6-4

سالن امتحانات

آب و هوای ایران

برای ورودی های قبل از 1395

15

دکتر مقبل

6-4

سالن امتحانات