نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برای اولین بار در کشور دو رشته جدید مقطع دکتری برنامه ریزی آمایش سرزمین و گردشگری گرایش برنامه ریزی فضائی در دانشکده جغرافیا ایجاد گردید.

برای اولین بار در کشور دو رشته جدید مقطع دکتری برنامه ریزی آمایش سرزمین و گردشگری گرایش برنامه ریزی فضائی در دانشکده جغرافیا ایجاد گردید.


به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، بر اساس مصوبه شماره 245281 مورخ 28/9/1400 شورای گسترش وزارت علوم، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران موفق به دریافت مجوز تاسیس رشته های: برنامه ریزی آمایش سرزمین و گردشگری-گرایش برنامه ریزی فضایی در مقطع دکتری گردید. رشته دکتری برنامه ریزی آمایش سرزمین که قبلا برنامه و سرفصل های آن در شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران مصوب و در وزارت علوم هم به تصویب رسیده بود، در وبسایت وزارت علوم نیز درج گردیده است که برای اولین بار در کشور این دو رشته در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ایجاد می شود.
 رشته آمایش سرزمین به لحاظ ماهیت و مبانی در سطح ملی و منطقه ای از منظر توسعه متوازن و توجه به نظام شهری و روستایی و توازن در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی ، زیرساختی و ارایه چشم انداز توسعه، دارای اهمیت ویژه ای است. که این مهم هم اکنون انجام شده است. 
 رشته گردشگری-گرایش برنامه ریزی فضایی نیز برای اولین بار در دانشگاه تهران و در دانشکده جغرافیا انجام می شود که دارای اهمیت فرا ملی، ملی و منطقه ای است. اقدامات لازم در خصوص حمایت  دانشگاه تهران برای جذب دانشجو در این دو رشته برای شهریورماه سال 1401 انجام گردیده است.