نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازه ارزشیابی اساتید نیمسال اول ۹9-۱۳۹8

بازه ارزشیابی اساتید نیمسال اول ۹9-۱۳۹8


بازه زمانی ارزشیابی اساتید نیمسال اول  سال تحصیلی  99- 98

از روز شنبه تاریخ 14/‏10/‏۹8  لغایت روز جمعه تاریخ  20/10/8‏۹  خواهد بود.

لازم به توضیح می باشد رویت نمرات نیمسال مزبور و ثبت نام نیمسال دوم 99-98  منوط به ارزشیابی نیمسال مزبور توسط دانشجو بوده، ودر صورت عدم ارزشیابی توسط دانشجو ،آموزش هیچگونه مسئولیتی درقبال ثبت نام نخواهد داشت.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا 09/10/1398