بازسازی محیط دیرینه محوطه های باستانی با استفاده از تحلیل های ژئو مورفولوژی مطالعه موردی :تل ملایان(انشان)استان فارس 30/11/1398 ساعت 1:30

بازسازی محیط دیرینه محوطه های باستانی با استفاده از تحلیل های ژئو مورفولوژی مطالعه موردی :تل ملایان(انشان)استان فارس 30/11/1398 ساعت 1:30