نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از دانشکده جغرافیا

بازدید معاون محترم اداری و مالی دانشگاه از دانشکده جغرافیا


جناب آقای دکتر سید حسین گلدانساز معاون محترم اداری و مالی دانشگاه تهران  در روز یکشنبه مورخ 5/11/1393 از دانشکده جغرافیا بازدید نمودند. در این بازدید که جناب آقای دکترمهدی قاسمیه مدیرکل محترم فنی و پشتیبانی دانشگاه نیز ایشان را همراهی  می کردند، از سالن چند منظوره دانشکده و بایگانی واحد آموزش بازدید به عمل آوردند. در ادامه در جلسه ای وضعیت کمیت و کیفیت فضای آموزشی و اداری دانشکده مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید