نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا از دانشگاه اورادیا رومانی

بازدید دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا از دانشگاه اورادیا رومانی


بازدید دو نفر از  اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا از دانشگاه اورادیا رومانی:

به گزارش دفتر روابط بین الملل دانشکده جغرافیا، آقایان دکتر قاسم عزیزی و دکتر علی اکبر شمسی پور از اعضاء هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی، در قالب تفاهم نامه همکاری علمی مشترک بین دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران با دانشکده جغرافیای دانشگاه اورادیا کشور رمانی در ذیل برنامه اراسموس پلاس، از آن دانشگاه در بازه زمانی 04/5/1400 تا 09/5/1400 بازدید به عمل آوردند. در طی این سفر اساتید محترم با رییس و اعضای هیات علمی آن دانشکده جلساتی داشتند و به تبادل مباحث علمی پرداختند. همچنین بازدیدی از مکان های مختلف آن دانشگاه از جمله آزمایشگاه ها و امکانات علمی و فعالیت های دانشجویان و همچنین شهر اورادیا و باغ گیاهشناسی دانشگاه بخارست داشتند. در این سفر بر ایجاد فرصت ارتباط با جوامع بین المللی، تقویت ارتباطهای علمی و پژوهشی و توسعه ارتباط و همکاری با دانشگاه اواردیا مورد تاکید قرار گرفت.