نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه خیرین دانشکده جغرافیا در تاریخ 26/3/95 در دانشکده جغرافیا تشکیل شد.

اولین جلسه خیرین دانشکده جغرافیا در تاریخ 26/3/95 در دانشکده جغرافیا تشکیل شد.


اولین جلسه خیرین دانشکده جغرافیا با درایت جناب آقای دکتر نامی با شرکت تعدادی از خیرین محترم و اعضای هیات رئیسه دانشکده جغرافیا در تاریخ 26/3/95 تشکیل شد . در این جلسه حمایت مالی برای ساخت ساختمان جدید دانشکده جغرافیا، حمایت مالی از دانشجویان فعال و نخبه، خرید تجهیزات آزمایشگاهی و حمایت مالی از فعالیتهای بین الملل دانشکده مورد تاکید قرار گرفت. همچنین قرار شد هیات امنای خیرین دانشکده در جلسه بعد انتخاب و فعالیت خود را رسما شروع نمایند