نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهمیت و جایگاه سنجش از دور: مصاحبه استاد پیشکسوت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر علوی پناه با روزنامه فارس نیوز

اهمیت و جایگاه سنجش از دور: مصاحبه استاد پیشکسوت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر علوی پناه با روزنامه فارس نیوز