نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی گروه سنجش از دور

انجمن علمی گروه سنجش از دور


انجمن علمی گروه سنجش از دور

شورای مرکزی انجمن علمی سنجش از دور  دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

 

 

سمت 

نام نام خانوادگی

دبیر

امید گودینی

اصلی

امیر حسین احراری

اصلی

محمد علی علینژاد

اصلی

فاطمه مطلبی

اصلی

مهتاب اسلامی

علی البدل

امید ابراهیمی

علی البدل

فاطمه جلالی