نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن علمی اقلیم شناسی

انجمن علمی اقلیم شناسی


شورای مرکزی انجمن علمی اقلیم شناسی

شورای مرکزی انجمن علمی اقلیم شناسی

سیدرضا بقایی                     دبیر

علیرضا سعیدی           

مهران منصوری نیا             

سینا ایرجی            

سعید فتح اللهی