نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب شایسته عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه تهران

انتصاب شایسته عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه تهران


 انتصاب شایسته عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا در هیات ممیزه دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرافیا، جناب آقای دکتر موسی حسینی مدیر محترم گروه آموزشی جغرافیای طبیعی در حکمی از سوی وزیر محترم علوم به مدت دو سال به عنوان عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران منصوب گردیدند. بدینوسیله این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر ایشان در عرصه های علمی پژوهشی را داریم.
«روابط عمومی دانشکده جغرافیا»