نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب آقای دکتر حمزه رئیس آموزشهای آزاد

انتصاب آقای دکتر حمزه رئیس آموزشهای آزاد


سلام علیکم،

احتراما، با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده حضرتعالی، بموجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی وپژوهشی، به مدت  دوسال از تاریخ صدور این حکم ، به سمت رئیس دفتر آموزشهای آزاد دانشکده جغرافیا منصوب می شوید.
امید است با توکل به پروردگارمتعال وهمیاری همکاران دانشگاهی فرهیخته، مؤمن ومتعهد دانشکده در انجام وظایف محوله موفق ومؤید باشید.