نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب شایسته 3 کتاب از کتابهای اساتید دانشکده جغرافیا به عنوان 80 گنج دانشگاه تهران

انتخاب شایسته 3 کتاب از کتابهای اساتید دانشکده جغرافیا به عنوان 80 گنج دانشگاه تهران


 

1- جغرافیای خاکها " تالیف دکتر پرویز کردوانی - چاپ آخر 1391،

2- ژئومورفولوژی شهری تالیف دکتر ابراهیم مقیمی 1391

3- سنجش از دور حرارتی و کاربردآنی در علوم زمین تالیف دکتر کاظم علوی پناه 1390