نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب جناب آقای دکتر علی درویشی بلورانی به عنوان مشاور متخصص ملی طوفان‌های گردوغبار سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل فائو (FAO)

انتخاب جناب آقای دکتر علی درویشی بلورانی به عنوان مشاور متخصص ملی طوفان‌های گردوغبار سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل فائو (FAO)


انتخاب جناب آقای دکتر علی درویشی بلورانی به عنوان مشاور متخصص ملی طوفان‌های گردوغبار سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل فائو (FAO)
به گزارش روابط عمومی دانشکده جغرفیا، در طی فراخوان سازمان خواروبار جهانی سازمان ملل Food and (FAO)Agriculture Organization  برای دریافت خدمات مشاوره یک نفر متخصص در زمینه گردوغبار و اثرات آن بر امنیت غذایی و فعالیت‌های کشاورزی، آقای دکتر علی درویشی بلورانی عضو هیات علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران به عنوان مشاور متخصص ملی طوفان‌های گردوغبار National Sand and Dust Specialist این سازمان انتخاب شدند.