نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخابات انجمن علمی گرایش های جغرافیای سیاسی و جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

انتخابات انجمن علمی گرایش های جغرافیای سیاسی و جغرافیا وبرنامه ریزی شهری


لینک خبر انتخابات انجمن علمی گرایش های جغرافیای سیاسی و جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

بسمه تعالی

انتخابات انجمن علمی های دانشجویان، گرایش های جغرافیای سیاسی ،جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشکده جغرافیا دوشنبه مورخ 25/11/95  از ساعت 11 الی 13 در محوطه دانشکده با استقبال پر شور دانشجویان برگزار گردید  و پس از شمارش صندوق آرا دانشجویان منتخب جهت انجام فعالیت های علمی بشرح ذیل معرفی می گردند.

جغرافیای سیاسی به ترتیب:

1- علی باقری 2- صادق بوستانی 3-سبحان لسانی 4-میثم قضاوی 5-مصیب قره بیگی

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری به ترتیب:

نبی مرادپور2-محمود آروین 3-سعید شکاری4- مصطفی صفایی رینه 5-محسن عباسی نژاد