نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امروز چهارشنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای دانشگاه تهران ، با حضور معاون آموزشی وزارت علوم ، رییس دانشگاه تهران ، رییس نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه ،مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی ومدیر کل دفتر برنامه ریزی وگسترش آموزش عالی وزارت علوم ، اعضای هیات رییسه دانشگاه تهران وروسای دانشکده ها ومدیران دانشگاه تهران ، از دکتر کرامت اله زیاری ، به عنوان استاد نمونه سال۱۴۰۱ کشوری ، تجلیل به عمل آمد ولوح تقدیری ازسوی رییس دانشگاه تهران به ایشان اعطا گردید.

امروز چهارشنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای دانشگاه تهران ، با حضور معاون آموزشی وزارت علوم ، رییس دانشگاه تهران ، رییس نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه ،مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی ومدیر کل دفتر برنامه ریزی وگسترش آموزش عالی وزارت علوم ، اعضای هیات رییسه دانشگاه تهران وروسای دانشکده ها ومدیران دانشگاه تهران ، از دکتر کرامت اله زیاری ، به عنوان استاد نمونه سال۱۴۰۱ کشوری ، تجلیل به عمل آمد ولوح تقدیری ازسوی رییس دانشگاه تهران به ایشان اعطا گردید.


 
 
امروز چهارشنبه مورخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ در جلسه شورای دانشگاه تهران ، با حضور معاون آموزشی وزارت علوم ، رییس دانشگاه تهران ، رییس نهاد مقام معظم رهبری دردانشگاه ،مدیرکل دفترگسترش آموزش عالی ومدیر کل دفتر برنامه ریزی وگسترش آموزش عالی 
وزارت علوم ، اعضای هیات رییسه دانشگاه تهران وروسای دانشکده ها ومدیران دانشگاه تهران ، از دکتر کرامت اله  زیاری ، به عنوان استاد نمونه سال۱۴۰۱ کشوری ، تجلیل به عمل آمد ولوح تقدیری ازسوی رییس دانشگاه تهران به ایشان اعطا گردید.