نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای گروه طبیعی2

اعضای گروه طبیعی2


دکتر منصور جعفربیگلو

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژئومورفولوژی و سنجش از دور

آدرس پست الکترونیکmjbeglou@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مهران مقصودی

مرتبه علمیدانشیار

تخصصژئومورفولوژی کوارترنری

ایمیلmaghsoud@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر محمد زمانزاده

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: زمین شناسی

ایمیلzamanzadeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر سعید بازگیر

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: هواشناسی کشاورزی

ایمیلsbazgeer@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مصطفی کریمی احمدآباد

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: اقلیم شناسی دینامیک

ایمیلmostafakarimi.a@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی