نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای گروه طبیعی1

اعضای گروه طبیعی1


دکتر قاسم عزیزی

مرتبه علمی: استاد

تخصصآب و هواشناسی سینوپتیک و دیرینه

ایمیل: ghazizi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مجتبی یمانی

مرتبه علمیاستاد

تخصصژئومورفولوژی ساحلی و یخجالی

ایمیلmyamani@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر فرامرز خوش اخلاق

مرتبه علمی:دانشیار

تخصص: آب و هواشناسی سینوپتیک

ایمیل: fkhosh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر علی اکبر شمسی پور

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: آب و هواشناسی و سنجش از دور

ایمیلshamsipr@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر سید موسی حسینی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: مهندسی منابع آب- گرایش آب زیرزمینی

ایمیلsmhosseini@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

خانم دکتر مهرنوش قدیمی

مرتبه علمی:استادیار

تخصص:رشته ژئومورفولوژی، تخصص جنبی، منابع طبیعی

ایمیل:ghadimi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی