نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی


اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی

دکتر کیومرث یزدان پناه 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: kyazdanpanah@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

       

دکتر سید عباس احمدی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: abbas_ahmadi@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر حسن کامران

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدباقر قالیباف

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mghalibaf@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: sorour1334@yahoo.com

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر رسول افضلی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: علوم سیاسی

ایمیل: rafzali@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر مرجان بدیعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: mbadiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر بهادر زارعی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیلb.zarei@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر محمود واثق 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل:mahmoodvasegh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

  دکتر یاشار ذکی 

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیای سیاسی

ایمیل: yzaki@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی