نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی

اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی


اعضاء هیئت علمی گروه جغرافیای انسانی

 

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: shmotiee@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر حسنعلی فرجی سبکبار

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیای روستایی و GIS

ایمیل: hfaraji@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

دکتر کرامت الله زیاری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آدرس پست الکترونیک: zayyari@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر مجتبی قدیری

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آدرس پست الکترونیک: mghadiri@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

دکتر فضیله دادور خانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات تکمیلی

 

دکتر محمدرضا رضوانی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: rrezvani@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

   

دکتر فرانک سیف الدینی

مرتبه علمی: استاد

تخصص: شهرسازی

ایمیل: seifolddini_faranak@hotmail.com

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر محمد سلمانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیل: salmanim@voila.fr

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سیدعلی بدری

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلsabadri@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

   

 

دکتر حسین حاتمی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر علیرضا دربان آستانه

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلastaneali@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

   

دکتر احمد پوراحمد

مرتبه علمی: استاد

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

آایمیلapoura@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سعید زنگنه شهرکی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل: saeed.zanganeh@ut.ac.ir

اطلاعات تکمیلی

   

دکتر محمدامین خراسانی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ایمیلkhorasani_ma@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی

 

   

دکتر سیدعباس رجائی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایمیل:sarajaei@ut.ac.ir

 اطلاعات تکمیلی