نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 1 آزمون دکتری سال 1395

اطلاعیه شماره 1 آزمون دکتری سال 1395


اطلاعیه شماره 1 آزمون دکتری سال  1395 دانشکده جغرافیا

 

تحویل مدارک ( آموزشی و پژوهشی )روز شنبه 18/02/1395 ساعت 13-8

آزمون کتبی داوطلبان روز شنبه 18/02/1395 ساعت 18-14

 مصاحبه حضوری روز یکشنبه 19/02/1395 سات 17-9