نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه دانشکده جغرافیا در خصوص داوطلبان دوره دکتری (نیمه متمرکز)و استعداد درخشان سال 1395

اطلاعیه دانشکده جغرافیا در خصوص داوطلبان دوره دکتری (نیمه متمرکز)و استعداد درخشان سال 1395


باسمه تعالی

اطلاعیه دانشکده جغرافیا در خصوص داوطلبان  دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال 1395

 ضمن خیر مقدم به داوطلبان عزیز به اطلاع  می رساند:

شنبه  8/3/1395 ساعت ( 5/12-5/8) تحویل مدارک رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 شنبه  8/3/1395 ساعت 17-14 امتحان کتبی رشته ( جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

یکشنبه 9/3/1395 ساعت 16-9 مصاحبه حضوری داوطلبان رشته (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

یکشنبه9/3/1395 ساعت ( 5/12-5/8) تحویل مدارک داوطلبان دکتری ( رشته آب وهواشناسی)

یکشنبه9/3/1395 ساعت 17-14  امتحان کتبی داوطلبان رشته (آب و هواشناسی)

 دوشنبه10/3/1395 ساعت( 15-9)  مصاحبه داوطلبان  رشته (آب و هواشناسی)

*تذکر مهم: بهمراه داشتن  مدرک اصلی دیپلم ، کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی  ارشد و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی  نیز الزامی است .

 

                                                                                تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا

اطلاعیه دانشکده جغرافیا در خصوص متقاضیان  استعداد درخشان سال 1395

 ضمن خیر مقدم به متقاضیان  عزیز به اطلاع  می رساند:

شنبه  8/3/1395 ساعت ( 5/12-5/8) تحویل مدارک رشته های جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سنجش از دور

یکشنبه 9/3/1395 ساعت 15-9 مصاحبه حضوری  رشته های جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ، جغرافیای سیاسی ، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سنجش از دور

یکشنبه9/3/1395 ساعت ( 5/12-5/8)تحویل مدارک متقاضیان دکتری رشته های  آب وهواشناسی و ژئومورفولوژی

 دوشنبه10/3/1395  ساعت 15-9 مصاحبه متقاضیان رشته آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

 

*تذکر مهم: بهمراه داشتن  مدرک اصلی  کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات دوره کارشناسی  و کارشناسی ارشد و کلیه مدارک آموزشی و پژوهشی  نیز الزامی است .

 

                                                                             تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا