نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا د

آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا د


آشنایی با رویداد ملی جغرافیا ۱۴۰۱ 
گفت و گو 
با آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده
موضوع؛  تجربه زیسته در کارآفرینی جغرافیا
دبیر نشست: آقای دکتر رضا منصوری
به نشانی اینستاگرام :
Geographyinstitute.ut
یکشنبه  ۲۲ اسفند ماه ، ساعت ۱۹